Vårt bidrag

Gi innsikt

Sette retning

Skape endring

Gjennom å kartlegge behov
og verdier, og forstå kulturell
kontekst hjelper vi våre
kunder å øke sin kulturinnsikt.
Vi legger stor vekt på å inspirere
individer og team til dialog
og refleksjon
For å få til en transformasjon
og kulturutvikling er klare mål
og verdier avgjørende.
Gjennom dialog og samlinger
hjelper vi våre kunder å
definere ønskede verdier,
ønsket kultur og veien dit.
Reell endring ligger i handling.
For å få til dette må ansatte ha
rom for læring og utvikling og
ledere må være troverdige
rollemodeller.
Vi støtter ledere og ansatte i
dette gjennom coaching,
lederutvikling og kulturbygging.
 

Våre verktøy:

Kulturmåling og kulturanalyse

Barretts verdikartlegginger

Dialog

 

 

Våre verktøy:

Foredrag

Ledersamlinger

Workshops

 

Våre verktøy:

Coaching

Lederutvikling og lederstøtte

Måling ev endring over tid