Hva er coaching?

Coaching er en samtaleform hvor vi bruker spørsmål og ulike metoder for å hjelpe den som blir coachet til å finne egne svar. Det er åpne samtaler hvor utforsking og undring står sentralt, og hvor utgangspunktet er at vi tror du er naturlig kreativ og selv vet best hva og hvordan endring og personlig vekst ser ut akkurat for deg. Det betyr at det ikke finnes noe som er rett og galt, og at de fleste av oss likevel ønsker å endre noe i eget liv og i lederskapet vårt, og coaching passer veldig godt til dette. 

I en coachingprosess er partene (coach og coachee) likeverdige med litt ulike roller: coaches rolle er å holde tak i prosess, metode og fokus, mens coacheens ansvar er for handling, gjennomføring av endringer og resultat. Vi deler dermed ansvar for relasjonen og samtalen, og dette er i seg selv en fin læring og erfaring for de fleste av oss.

Hvorfor vi tror på coaching?

“Between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom”

Dette sitatet, tilskrevet Viktor Frankl (en østerriksk psykoterapeut), peker på hvorfor vi mener coaching er så viktig når vi ønsker å endre noe i  livet og lederskapet vårt.  I hverdagen er det lett å føle at det ikke er noe rom mellom det som skjer (stimulus) og vår reaksjon. Først i ettertid, eller over tid, kan vi føle at vi burde håndtert ting annerledes, gjort eller sagt noe annet enn det vi gjorde. Eller vi føler at vi vil gjøre noe mer eller noe annet i livet, men at det liksom aldri er tid til å tenke ordentlig gjennom det. I coaching jobber vi med å utvide rommet  mellom stimulus og respons. På den måten får vi bedre oversikt og flere valg for hvordan vi ønsker å respondere på hendelser – som ofte er noe annet enn vår automatiske (første) reaksjon. Dette er avgjørende for å kunne få til de endringene vi ønsker oss, slik at de faktisk blir noe av og ikke bare blir noe vi fortsetter å ønske oss, eller enda verre; slutter å ønske oss.

Hvordan jobber vi med coaching?

Coaching passer like godt for individer som for team/grupper, og vi jobber med begge deler, gjerne samtidig. En coachingprosess starter med at vi blir kjent med hverandre for å se om vi er en god match. Vi snakker også om ønsker og mål for et samarbeid. Endring tar tid, og det å bli enige om å jobbe over en periode gir en større sjanse for at man oppnår de resultatene man ønsker seg.

Vi er sertifiserte team/realsjonscoacher. Det betyr at vi har særlig kompetanse til å jobbe med team på en coachende måte. Det er både likt og ulikt en individuell coachingproesss, og vi bruker en del av de samme verktøyene. I en teamprosess har vi fokus på det teamet er og ønsker å være i fellesskap (formål), og vi jobber med å øke trygghet, relasjoner og kompetanse. Dette gir et større og mer helhetlig perspektiv og gir ofte teamet innsikt utover det man selv finner i en individuell prosess.

Noen av våre verktøy og metoder

Vår viktigste coachingmetode er å være fullt til stede og danse den dansen vi blir budt opp til. Det betyr at vi  godt kan ha en plan og for en sesjon, men vi kaster den lett om det viser seg at den eller de vi coacher har behov for noe annet. 

Vi har ORSC – system- og relasjonscoaching som fundament for vår coaching.  I tillegg bruker vi ofte Leadership Circle Profile både som en måte og komme i gang på, og som en ramme og språk for hele coachingprosessen. 

Barrettmetoden er er viktig fundament for oss og svært ofte får den en sentral plass både i individuelle og kollektive prosesser 

Oslo, Norway