Første mulighet til å sertifisere seg i Barretts i Norge 21.-24. november

Verdier får en stadig større plass i samfunnsdebatten i Norge, og også en stadig større fokus i norske bedrifter og organisasjoner i strategi- og organisasjonsutviklingsprosesser. Vi har sett at dialogen rundt verdier ofte blir tendensiøs og  unyansert, og at ledere og ansatte kan slite med å finne mening i, og konkretisere, organisasjonens verdier.  Barretts Cultural Tranformations Tools (www.valuescentre.com) er et verktøy som som støtter ledere og rådgivere i å sette fokus på organisasjonens faktiske/levde verdier, få innsikt i hva som motivere/driver de ansatte og utvikle sin egen lederpraksis til å bli mer ekte og verdidrevet.

Nå har du muligheten til å sertifisere deg i CCT practitioner i Norge. 21.-24 november arrangerer nemlig ViiB og Barretts Values Center CTT practitioner kurs på Grefsenkollen i Oslo. Om du har lyst til å være med, eller kun er nysgjerrig på kurset, ta kontakt med ingunn@viib.no

2 thoughts on “Første mulighet til å sertifisere seg i Barretts i Norge 21.-24. november

  1. Hei Hildegunn. Så hyggelig at du er interessert! Her finner du mer informasjon om kurset.

   Barrett’s Cultural Transformation Tool (CTT) – Practitioner
   Kursbeskrivelse

   TIDSPUNKT: 21.-24. November, 9.00-17.00
   STED: Oslo, Grefsenkollen
   TRAINER: Ingunn Vagstein, i samarbeid med Tor Eneroth
   SPRÅK: Norsk, med en del engelsk materiale

   Målsettingen med kurset er å heve deltakernes kompetanse på verdibasert utviklingsmetode, øke bevisstheten rundt egen verdier, samt gjøre dem trygge og rustet til å lede verdibasert organisasjons- og lederutvikling. Gjennom dette kurset får du alt du trenger for å komme i gang med å bruke Barretts verdikartleggingsverktøy (CTT).
   Dette firedagers kurset er bygd på bred internasjonal ekspertise fra organisasjonsutviklere, forretningsrådgiver, endringsagenter og coacher. Kurset benytter en rekke ulike metoder for å skape best mulig læring; korte foredrag, dialog, øving i par og mindre grupper og ulike former for visualisering av metodikken. Vi knytter oppgaveløsning tett opp mot eksempler fra virkeligheten, og deltakerne får sjansen til å bringe inn egne eksempler og erfaringer. En viktig verdi ved kurset er erfaringsdeling og læring gjennom dialog med andre deltakere.
   Kurset er lagd for de som ønsker å bli sertifiserte brukere av CTT som ledere eller rådgivere. Ved å gjennomføre dette kurset, vil du få tilgang til å benytte alle CTT-verktøyene til Barretts og kan gjennomføre dine egne verdikartlegginger for individer og grupper.
   I tillegg vil kurset vil styrke deg som coach, rådgiver, endringsagent og leder ved å gi deg løsningsforslag og metodikk for å lede kulturendringer internt i egen organisasjon eller hos kunder. Kurset passer best for deg som har noe erfaring fra ledelse, rådgivning eller coaching.
   I etterkant av kurset, vil du få støtte fra oss til å sette opp, forstå og presentere resultatene fra din første verdikartlegging.

   Nærmere beskrivelse av kurset
   Dag 1 fokuserer på hvorfor verdier er viktig, og hva det å jobber med verdier og kultur handler om. Vi jobber med vår egen personlige bevissthet og motivasjon, og benytter oss av Barretts 7-nivås bevissthetsmodell.

   Dag 2 har fokus på individuelle verdier (Individual Value Assessments – IVA) og hvordan man forstår og bruker denne til selvutvikling og coaching. Andre del av dagen vies til en praktisk gjennomgang av hvordan du får mest mulig ut av en organisasjonskartlegging (Cultural Value Assessment – CVA), og hvordan du går fra kartlegging til handling med en gruppe/team.

   Dag 3 handler om hvordan man kan jobbe med organisasjonskultur i organisasjoner. Vi har også fokus på verdibasert lederutvikling med utgangspunkt i Barrets modell for syv nivåer av ledelsesbevissthet. Du bruker din egen 360-grades lederutviklingsrapport (Leadership Development Report (LDR) som utgangspunkt for å få bedre innsikt i egen lederadferd og for å øve på å gi tilbakemeldinger til andre. Dagen tar også for seg hvordan man kan utforme lederworkshops.

   Dag 4 er viet til veien videre og handling. Her har vi fokus på bevisstgjøring rundt visjon og misjon, og hvordan dette henger sammen med verdier. Til slutt samler vi alt til en praktisk plan for å få til kulturutvikling.
   Alt kursmaterialet og alle lysbilder vil bli delt med deg. Du får også med deg en gratis kartlegging for å hjelpe deg i gang med ditt arbeid.

   Kursholderne:
   Ingunn Vagstein har erfaring fra å bruke CTT-verkøtyet i en rekke organisasjoner i både offentlig og privat sektor. Hun har bl.a. benyttet verktøyet til sammenlikning av kultur i ulike offentlige enheter, til å bidra til fusjoner og oppbygging av nye organisasjoner, til håndtering av kulturutfodringer i organisasjoner i krise og til å utvikle enkeltledere og lederteam. Ingunn har solid erfaring fra å rådgi både ledere og ansatte i endringsprosesser, og fra å drive workshops og prosesser både i små og store grupper. Hun har også bred erfaring fra coache og utvikle ledere i omstillingsprosesser. Ingunn er utdannet sosialantropolog.

   Tor Eneroth: Tor er network director i Barrett Values Center og har vært ansvarlig for å utvikle og tilpasse dette kurset over flere år. Tor har selv holdt kurset i mange år og sertifisert et stort antall mennesker over hele verden. I dag er Tor ansvarlig for kurset og støtter og hjelper med gjennomføring og erfaringsdeling.
   Tor jobbet som kulturdirektør i Volvo i ti år der han ledet et omfattende kulturutviklingsprogram med bruk av CCT. Tor har lang erfaring fra kultur- og verdiarbeid i svensk næringsliv, og har gitt ut en flere praktiske guider for hvordan man kan jobbe med kultur i praksis i ulike organisasjoner.

   Prisen på kurset er 22 500 NOK. I denne avgiften inngår:
   Fire fulle kursdager – beskrevet over
   Kursbok: ”The Values-Driven Organization” av Richard Barrett
   Gjennomføring og analyse av dine personlige verdier (IVA) koblet til din organisasjons verdier.
   Gjennomføring og analyse av en Leadership Development Report -360°-feedback på din lederstil.
   Lunsj alle dager
   En gratis måling som du kan bruke i etterkant til en valgfri kunde. Du kan velge mellom:
   1 Individual Values ​​Assessment,
   1 Small Group ​​Assessment,
   1 Leadership Development Report, LDR
   Alt materiale og øvelser fra kurset som du står fritt til å bruke i dine prosjekter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cape Town, South Africa